BKO Projesi Organizasyon Şeması

·

Proje faaliyetlerinde katılımın arttırılması ve şeffaflığının sağlanması için İdari ve Faaliyet gruplarında yürütülecek tüm çalışmalara katılım her zaman açıktır

· Temel prensip olarak, proje kapsamında yürütülecek tüm toplantıların tarihi, başlangıç ve bitiş saatleri önceden duyurulur, toplantı başında bir yazman/koordinatör belirlenerek gündem oluşturulur.

BKO Ailesi

· BKO projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerde ve alınacak kararlarda geniş katılım sağlanması ve tüm paydaşlara eşit söz hakkı tanınması esastır.

· “BKO Ailesi” tarifi, proje çalışma gruplarında yer alan, gönüllü olan, bağış yapan tüm proje paydaşlarını kapsamaktadır

 

 

 • · Projenin hedeflerini ve stratejisini belirler
 • · Yıllık proje takvimlerinin oluşturulmasını ve takibini sağlar
 • · Faaliyet gruplarının oluşturacağı takvimlerin konsolide edilerek toplam proje bütçesinin oluşturulmasını ve takibini sağlar, proje etkinliklerinin eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlar
 • · Kaynakların etkin kullanımını sağlar, kaynak kullanım önceliklerini belirler
 • · Çalışma gruplarının faaliyetlerinin ve takvimlerinin takibini sağlar
 • · Çalışma gruplarına gerekli kaynakları/destekleri sağlar
 • · Proje hedefleri ve stratejilerinin gerçekleşebilmesi için tüm grupların çalışmalarının formal hale getirilmesi ve bürokratik işlemlerin yürütülmesini sağlar
 • · Proje ile ilgili tüm dokümanların ve medyanın toplanmasını, düzenli ve kolay ulaşılabilir şekilde arşivlenmesini sağlar
  • o Faaliyet grubu programları/raporları
  • o Mali raporlar
  • o Toplantı kayıtları
  • o Faaliyetlerden ve etkinliklerden fotoğraflar/videolar
 • · BKO Ailesi’nin envanterini tutar
 • · Gönüllülerin yetenek ve deneyimlerine uygun şekilde faaliyet gruplarında yer almalarını sağlar
 • · Duyuruların sağlıklı ve etkin şekilde iletiminin sağlar
 • · Her bir il koordinasyon sorumlusu ilgili oldukları illerde yürütülecek olan tüm BKO faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar
 • · BKO Proje Yönetimi ve BKO Sekretaryası ile sürekli iletişim halinde olup, çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesini sağlar
 • · Ankara’da mevcut faaliyet grupları ile ilgili diğer illerde yürütülen çalışmalar, ilgili grubun iletişim (whatsapp ve e-posta) grubu üzerinden sağlanır
 • · İl Koordinasyon sorumluları, BKO projesiyle ilgili bulundukları şehirlerde oluşabilecek ihtiyaçları koordine ederler
 • · BKO Projesi kapsamında yürütülecek tüm faaliyetlerin mevzuata uygunluğu konusunda görüş verir.
 • · Yeni oluşan ve faaliyete geçecek olan her çalışma hukuk biriminin onayını alınarak hayata geçirilecektir.
 • · Proje faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde kurgulanıp yürütülebilmesi için görüş bildirir
 • · Tüm çalışma grubu programlarına görüş verir
 • · BKO-PY tarafından ihtiyaç duyulan hallerde toplanarak faaliyetlerin değerlendirir

 

İDARİ GRUPLAR

İdari gruplar esas itibari ile BKO nun tüm faaliyet gruplarını besleyen, biçimlendiren, yönlendiren ve aynı zamanda sürekliliğini sağlayan BKO geneline yönelik iç çalışma platformudur.

 • · Proje faaliyetlerinin sağlıklı ve etkin iletişiminden sorumludur; farklı kanallardan yapılan duyuruların eşgüdümünü sağlar
 • · İletişimi bir program dahilinde yapar, gerekli bütçe ve takvimi hazırlar
 • · Faaliyetleri arasında aşağıdakiler yer alır:
  • o Web sitesinin yönetimi
  • o Sosyal medya hesaplarının yönetimi (Facebook, Twitter, Instagram)
  • o Proje ve kampanya videolarının hazırlanması (Senaryo, Çekim, Kurgu)
  • o Basın bültenlerinin / kitlerinin hazırlanması
  • o Broşür, kitapçık, CD/DVD hazırlanması
  • o Medya ile iletişimin sağlanması
 • · Spor Organizasyonları (veya diğer sosyal etkinlikler) vasıtasıyla bağış kampanyaları düzenler
  • o Her bir etkinlik için ayrı bir kurul oluşturulur, idari birimlerden destek alınır
 • · Hediyelik eşya satışlarının organizasyonu
  • o Tasarım, üretim, satış-pazarlama
 • · Açılış/Cenaze vb. yerlerde kullanılmak üzere bağış çelenklerinin organizasyonu
 • · Doğum günü/tebrik kartı/nikâh şekeri
 • · SMS kanalıyla bağış toplama organizasyonu
 • · Proje gelir giderlerinin takibini ve raporlanmasını sağlar
 • · Oluşturulan kaynakların proje faaliyetleri için kullanıldığından emin olur
 • · Proje Yönetimine mali raporları sunar
 • · Harcamaların duyurularını yapmak üzere belirli formatlarda hazırlar
 • · Harcamaların şeffaf bir şekilde her bir BKO aile bireyi ve tüm ilgi duyanlar tarafından anlaşılabileceği şekilde raporlaştırılarak yayınlanmasını sağlar.

Faaliyet Grupları

Faaliyet Grupları Temel İlkeler:

1. Yapılan her çalışma organizasyonunu yönetecek kadro ve bütçe ile devam etmeli.

2. Ortaya çıkan her çalışmanın idamesi BKO’ nun maddi olarak desteğine ihtiyaç duymayacak ve kendi kendini finanse edebilecek nitelikte olmalı.

3. Yapılacak tüm çalışmalarda ilgili faaliyet grubu işleyişin denetimini sağlamak üzere gerekli kurullarını kuracaktır.

4. Yapılan çalışmaların hiçbir yerinde Avrupa Birliği fonları veya benzer finans kuruluşlarının desteği kabul edilmeyecek.

5. Yapılan çalışmalarda konuya İlişkin çalışmalar yürüten benzer kurum ve kuruluşlarla kısa ve uzun vadeli güç birliği yapmak seçenekleri değerlendirilecek.

Faaliyet Grupları Görev ve Sorumluluklar:

· Proje hedeflerine yönelik faaliyetleri yürütecek gruplar Proje Yönetimi tarafından oluşturulur

· Oluşturulan her faaliyet grubu, kendi faaliyetleri için aşağıdaki içerikte bir program hazırlar ve Proje Yönetimi onayına sunar

o Faaliyet kapsam ve amacı

o 1 yıllık takvim ve gelir/gider bütçesi

o Planlanan faaliyetlerin içeriği

o İhtiyaç duyulan kaynak ve destekler

o Riskler

· Son durumu gösterir aylık raporlar hazırlar, ihtiyaçlar ve takvim güncellenir

· Bu raporlar aylık olarak düzenlenen toplantılarda Proje Yönetimi ile birlikte değerlendirilir

 • · Temel çalışma alanı olarak üniversiteli kadın öğrencilerin barınma sorununa lokal çözümler üretmeyi ve üretilen modellerin de örnek yaşam alanlarını tarif etmesini sağlamayı hedefler
 • · Özellikle üniversiteli öğrenci sayısının fazla olduğu, yeterli ve uygun fiyatlı barınma olanaklarının bulunmadığı yerlerde çalışma yapar
 • · Temel amaç kadın öğrencilerin çeşitli gerici cemaat ve tarikat yurtlarından ve ticari sömürü aracına dönüşmüş özel yurtlardan kurtarılmış alanlar açmaktır
 • · Bu vesile ile bütün öğrencilerimizin aslında dini ve mali olarak sömürülmeden barınma olanaklarına sahip olabileceklerini gösterebilmektir
 • · Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar veya özel şahıslarla BKO tarafından belirlenecek ilkeler çerçevesinde güç birliği yapılarak mevcut taşınmaz imkanlarının değerlendirilip birer “Öğrenci Evi” ne çevrilmesi için işletme modeli belirler
 • · İlgili muhatap ile yapılacak protokole bağlı olarak fiziki olarak işletmenin hayata geçebilmesi için taşınmaz üzerindeki gerekli fiziki düzenlemenin yapılabilmesi için koşulları belirler ve hayata geçirir
 • · İlkesel olarak çalışanların ve öğrencilerin birlikte ürettikleri ve birlikte yönettikleri bir “öğrenci evi” modelini hayata geçirmeye çalışır
 • · Her bir işletmenin faaliyete geçtikten sonra mali olarak kendi kendini devam ettirebilmesi esas olacaktır
 • · Öğrenci evinde barınmak isteyip de maddi olanakları buna elvermeyen öğrencilerimiz için yerelde dayanışma çalışmaları yürütülmesi esas alınacaktır
 • · Oluşacak işletmelerin her birinin aynı zamanda yaşama bakışımızı yansıtan örnek birer yaşam alanı haline dönüşmesi hedeflenecektir
 • · İşletmelerin aylık ödemeleri kar amacı güdülmeden belirlenecektir
 • · Yerin ve koşulların uygun olup olmadığına karar verecek bir “Fizibilite Kurulu” oluşturulacak
 • · İşletme sırasında yaşam koşullarının ve işleyişin, geri dönüşümleri ile birlikte takip edilmesini sağlayan bir “içerik kurulu” oluşturulacak
 • · Mali olarak denetlemeyi sağlamak ve mali disiplini oluşturmak üzere bir “denetleme kurulu” oluşturulacak
 • · Temel çalışma amacı mevcut eğitim sisteminin çocuklarımız üzerinde yarattığı tahribatı göz önüne sererek bunun alternatiflerini gösterebilmektir
 • · Eğitim müfredatının alabildiğince gericileştiği günümüzde doğru eğitim müfredatlarının hazırlanması için gerekli çalışmaları yapar
 • · Gezici eğitim araçları gibi somut materyaller kullanarak örneğin “mevsimlik tarım işçilerinin kız çocukları” na yönelik bir eğitim çalışması yürütür
 • · E- eğitim gibi sanal ortamda da gerekli altyapıları oluşturarak belirlenecek hedef kitlelere yönelik eğitim çalışmaları yürütür
 • · Oluşturulacak öğrenci evlerine yıllık program hazırlamak sureti ile bir sosyal ve gelişim eğitim programı çıkartır
 • · Özellikle çocuklar için halihazırda devam eden yaz okulu kış okulu gibi çalışmaları destekleyerek mevcut işleyişin formel hale gelerek içeriğinin zenginleşmesini ve gelişmesini sağlamak üzere çalışmalar yapar
 • · Ülkemiz eğitim politikasının sistemin ihtiyacı olan birey yetiştirmek üzere eğitim modelleri hayata geçirdiği gerçeğinden hareketle bireyi özgürleştirici ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik bir model ihtiyacını ifşa etmeyi amaçlar
 • · Çeşitli sanat, bilim ve spor dallarında özel yetenekleri olup ta bunu mevcut sistemin zorlukları dolayısı ile ortaya çıkaramayan çocuklarımız için çalışmalar yürütür
 • · Faaliyet araçları olarak çeşitli yarışmalar, mevcut öğretmen ağı üzerinden açık duyurular ve genel çağrıları kullanır
 • · Her alanda yapılacak çalışmaları denetlemek ve biçimlendirmek üzere o alanda uzmanlaşmış insanlardan gerekli danışma kurullarını ve jürilerini oluşturur
 • · Ülke genelindeki toplam öğrenci sayısı dikkate alındığında büyük bir toplam oluşturması dolayısı ile genel anlamda bir maddi burs faaliyeti yürütmenin çok anlamlı olmadığını öngörür
 • · İhtiyacı olan öğrenciler ile yalnızca maddi ihtiyaçlarının kısmen karşılanmasının benzer örneklerinden farkı olmadığı gibi mevcut eğitim sistemini de beslediğini bilerek faaliyet yürütür
 • · Dolayısı ile yapılacak burs çalışmasını aynı zamanda mevcut eğitim sistemi içerisindeki eşitsizliklerin ifşa edilmesi amacı ile yapar
 • · Vereceği burs imkanlarını seçilmiş, özelleştirilmiş alan çalışmaları yaparak ve kriterlerini belirleyerek yapar
 • · “Erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetmiş kadınların çocukları” gibi özelleştirilmiş alanlarda yapacağı çalışmalarla sorunları göz önüne çıkararak toplumu bilinçlendirmeyi hedefler.
 • · Çağımızda en geniş kitlelerle en kısa yoldan iletişim kurma yönteminin yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanmak olduğundan hareketle bu iletişim araçları ile kitlelere ulaşmanın yollarını araştırır
 • · Diğer faaliyet grupları ile koordineli bir çalışma yürütür
 • · Yapılacak bilimsel nitelikteki çalışmaları geniş kitlelere ulaştırmak üzere yazılı kitap, kitapçık, gazete ve dergi çalışmaları ile sesli ve görüntülü materyaller üretmeyi hedefler
 • · BKO TV yi internet üzerinden bilgi paylaşımı yapılabilmesi için hayata geçirmeyi görev edinir